Hva betyr reformen for deg?

Stortingets mål med kommunereformen er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

Hva betyr dette for deg som er innbygger? Hva betyr det for deg som lokalpolitiker? Hva betyr det for deg som er ansatt i en av kommunene i Knutepunkt Sørlandet? 

Arbeidet med kommunereformen må ta over seg mange spørsmål. Hvordan skal folkevalgte organer organiseres og hvilken rolle skal de ha? Hvordan skal det legges til rette for innbyggernes deltakelse og medvirkning i lokaldemokratiet? Hvilke nye lokaldemokratiske ordninger kan etableres for å vitalisere og opprettholde et aktivt lokaldemokrati? Hva er mulighetene for nærdemokrati i den nye kommunen?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med Kompetansesenter for distriktsutvikling utvikle en lokaldemokrativeileder i forbindelse med kommunereformen. Veilederen vil gå i dybden på ulike muligheter for kommunedelsutvalg, både formelle og uformelle, men også handle om andre og nye måter å involvere innbyggerne på.
 
Foreløpig har departementet samlet eksisterende kunnskap i form av rapporter og oppsummeringer på denne siden. Siden vil oppdateres og videreutvikles til en veileder. Departementet vurderer også andre måter å jobbe med dette temaet på fremover. 
 
Publisert av Randi Røinaas. Sist endret 22.04.2015
Login for redigering