Om kommunereformen

Styret i Knutepunkt Sørlandet har vedtatt å sette i gang et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen.

Hvorfor kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette skal gjøre kommunene bedre i stand til å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Det nye kommunekartet skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene selv kan vurdere hvilke nabokommuner de ønsker å slå seg sammen med.  
 
Stortinget har pålagt kommunene å utrede sammenslutninger for å skape robuste kommuner. Kommunereformen har følgende overordnede mål som vil være førende: 
 • Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 
 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 • Styrket lokaldemokrati 
 
Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid.  
 
 

Kriterier kommunene må vurdere

Hvilke utfordringer vil kommunene møte i framtiden? Hvordan vil ulike alternativer for sammenslåing og kommunesamarbeid påvirke kommunenes muligheter til å levere et godt tjenestetilbud? Denne type spørsmål er sentrale i arbeidet med kommunereformen. 
 
Ekspertutvalget for kommunereform har satt opp ti kriterier som alle kommuner må vurdere: 
 1. Tilstrekkelig kapasitet 
 2. Relevant kompetanse
 3. Tilstrekkelig distanse
 4. Effektiv tjenesteproduksjon
 5. Økonomisk soliditet
 6. Valgfrihet 
 7. Funksjonelle samfunnsområder
 8. Høy politisk deltakelse 
 9. Lokal politisk styring
 10. Lokal identitet 
Les mer om kriteriene rettet mot kommunene. Mer informasjon om reformen finner du på www.kommunereform.no.  
 
 

Mer makt til kommunene 

Regjeringen ønsker å flytte makt og myndighet nærmere innbyggerne. I mars 2015 ble stortingsmelding om nye oppgaver som kan flyttes til kommunene i forbindelse med kommunereformen lagt fram. 
 
Kommunene kan få flere oppgaver innenfor helse- og velferdstjenester. Tannhelsetjenesten, samt større ansvar for rehabiliteringstjenester og basishjelpemidler er blant oppgavene regjeringen nå foreslår å overføre.
 
- Dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Vi ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sier statsminister Erna Solberg om stortingsmeldingen. Les mer her
 
 
Publisert av Randi Røinaas. Sist endret 22.04.2015
Login for redigering