Nettverk

Aktiviteter i nettverk og prosjekter speiler aktiviteten i kommunesamarbeidet. Knutepunkt Sørlandet har ingen myndighet. Det betyr at resultatoppnåelsen i nettverk og prosjekter kan variere mellom største felles mulighet og minste felles multiplum. Det er kommunene som legger listen. 

Eksterne konsulentvurderinger og følgeforskning har pekt på at potensialet for mer resultatoppnåelse er stort.

De ulike nettverkene kan du lese mer om ved å bruke menypunktene over.  

 

Publisert 01.07.2016

Økonominettverket er en samarbeidsarena for økonomi/regnskapssjefer, og et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet.

Publisert 01.07.2016

Arbeidsgivernettverket er en samarbeidsarena for arbeidsgiverfeltet og et rådgivende organ for rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet. HMS-nettverket er et underutvalg av Arbeidsgivernettverket.

Nettverket består av representanter fra kommunene i Knutepunkt Sørlandet i tillegg til representant fra KS Agder og Vest-Agder fylkeskommune.

Publisert 01.07.2016

Næringsnettverket er etablert for at kommunene i Knutepunkt Sørlandet skal ha en god samordnet innsats på næringsområdet.  

Publisert 01.07.2016
Knutepunkt Sørlandet har i flere år samarbeidet om utforming av geografiske informasjonssystemer (GIS), dvs. felles elektronisk kart. Et eget interkommunalt samarbeidsutvalg har hatt ansvaret og kartet er utformet i samarbeid med Statens kartverk. 
 
Publisert 01.07.2016
Etablert 2013, ledet av Lillesand kommune. Folkehelsenettverket skal jobbe strategisk med folkehelsearbeid i knutepunktet og være en felles arena for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. En av de viktigste oppgavene er å samarbeide om oppfølging av kommunenes forpliktelser i folkehelseloven, som innebærer blant annet å samarbeide om innhenting av data til oversikt over helsetilstanden og vurdering av årsaksforhold.
Login for redigering