Felles innkjøpsordning

Knutepunkt Sørlandet – innkjøp er en interkommunal tjeneste som blir drevet i samarbeid mellom kommunene Kristiansand, Birkenes, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Innkjøpstjenesten i Kristiansand kommune har det faglige og koordinerende ansvaret. Samarbeidet gjelder samordning av rammeavtaler, samt bistand ved enkeltanskaffelser. 
 
Formålet med samarbeidet er å øke kapasiteten, sikre kontinuiteten, heve kompetanse, effektivisere anskaffelsesprosessene og styrke fagmiljøet innen innkjøp av varer og tjenester. 

Knutepunkt Sørlandet - innkjøp (KnpS-i) er et organ for felles innkjøpstjenester, felles inngåelse av rammeavtaler for varer og tjenester til drift. Innkjøpstjenesten i Kristiansand kommune samordner, koordinerer og gjennomfører anskaffelsene, yter støtte til medlemskommunene i forbindelse med gjennomføring av anskaffelsene og standardiserer innkjøpsprosessene.

Samarbeidet følger reglene for kommunalt samarbeid i Kommuneloven, jfr. § 27, men er ikke et eget rettssubjekt. Samarbeidet er formelt etablert 1. januar 2005.

Publisert av Ingrid Skaim. Sist endret 01.07.2016
Login for redigering