Folkehelsenettverket

Etablert 2013, ledet av Lillesand kommune. Folkehelsenettverket skal jobbe strategisk med folkehelsearbeid i knutepunktet og være en felles arena for kunnskapsheving og erfaringsutveksling. En av de viktigste oppgavene er å samarbeide om oppfølging av kommunenes forpliktelser i folkehelseloven, som innebærer blant annet å samarbeide om innhenting av data til oversikt over helsetilstanden og vurdering av årsaksforhold.

Folkehelsenettverket har i 2015 organisert sitt arbeid som et 2-årig prosjekt, hvor formålet er å " Styrke og samordne det faglige arbeidet med å utvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Agder for å legge til rette for kunnskapsbaserte tiltak."

Delmålene for prosjektet er som følger:

  • Samordne ressurser og kompetanse i Knutepunkt Sørlandet og regionen
  • Gi innspill og støtte til kommunenes oversiktsarbeid
  • Styrke grunnlaget for å utvikle tiltak basert på gode, lokale datakilder 
  • Bidra til analyse av data
  • Bidra til datagrunnlag for fylkesoversikter
  • Bidra til å utvikle et regionalt oversiktsbilde, og til god fremstilling av dette
  • Gi innspill til forsknings- og studentoppgaver ved UiA med relevans for oversiktsarbeidet i regionen


Rådmannsutvalget er styringsgruppe og det er nedsatt en egen analysegruppe som jobber videre med delmålene. Analysegruppa jobber temabasert, og har nå i oppstarten valgt å fordype seg i tema ungdomshelse. En har pr i dag en del data på ungdom, og dette vil bidra til å belyse sentrale utfordringer som psykisk helse, frafall, unge uføre m.m. blant denne målgruppen.

 
Medlemmene i nettverket

Iveland: Olga Rugsland

Birkenes: Maylinn Moberg Peersen

Søgne: Vegard Nilsen

Songdalen, Gunhild B. Lislevand

Vennesla: Per Kjetil Dalene

Kristiansand, Stine B Sagen Stine.Busborg.Sagen@kristiansand.kommune.no

Lillesand: Maj-Kristin Nygård maj-kristin.nygard@lillesand.kommune.no

 

 

Publisert av John Ånon Jonassen. Ansvarlig Maj-Kristin Nygård. Sist endret 07.09.2016
Login for redigering