Helse, sosial og omsorgsnettverket

Nettverket ble etablert 2006 og ledes nå av Vennesla kommune. Det er etablert en rekke undernettverk mellom knutepunktkommunene og mellom knutepunktet og Sørlandet sykehus innenfor prioriterte områder. De viktigste samarbeidsområdene for 2015 oppsummeres i dette kapittelet.

 

Nettverket ble etablert 2006 og ledes nå av Vennesla kommune. Det er etablert en rekke undernettverk mellom knutepunktkommunene og mellom knutepunktet og Sørlandet sykehus innenfor prioriterte områder. De viktigste samarbeidsområdene for 2015 oppsummeres her. 

Samarbeid på regionalt nivå, Knutepunktet og Sørlandet sykehus (RS)

Dette er et svært sentralt og langsiktig samarbeidsområde mellom knutepunktkommunene og sykehuset. Det har i 2015 vært avholdt 4 møter i regionalt samarbeidsutvalg (RS) 

Ledelse og koordinering av disse møtene er ved Kristiansand kommune.

Vedtatte hovedområder  -  Samarbeid RS nivå høst 2015 - vår 2016

Lovpålagte avtaler

 • Implementering
 • Reforhandling av avtaler
 • Oppfølging av avtalte forhold

Rehabilitering; 

 • Utvikling av fagutvalg rehabilitering
 • Oppfølging og implementering av tiltak fra Prosjekt samhandling innenfor rehabiliteringsfeltet
 • Nasjonale endringer – regional/lokal konsekvens

Rus og psykisk helse

 • Implementering evaluering av tiltak reduksjon av uhensiktsmessige akuttinnleggelser 
 • Det regionale samarbeidet på rus- og psykisk helsefeltet videreutvikles gjennom prioritert arbeid «Samhandlingsmelding for psykisk helse og rus- et felles grunnlag for en bærekraftig utvikling av rus- og psykisk helsefeltet i regionen».

Kvalitet

 • Avvik – oversikt og system for forbedringer
 • «30 dagers overlevelse»

Utvikling av samhandling

 • Fastleger
 • Pasientforløp 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 

 • Evaluering
 • Videreutvikling

 

Hovedområder og retning for utvikling av samhandling på RS nivå mellom SSHF og Knutepunkt kommuner ble vedtatt 6. mars 2015.

Samarbeidet i 2015 har vært systematisert under følgende overskrifter:  

 1. Fagutvalg
 2. Utviklingsarbeid
 3. Avtalesystemer
 4. Avtalte forhold/Aktiviteter jfr. lovpålagte delavtaler

 

Nasjonale og regionale prosesser – sammenheng og koordineringsbehov.

Det pågår omfattende prosesser både regionalt og nasjonalt ift. utvikling innenfor helse- og omsorgsområder. Disse prosessene vil påvirke samarbeidet og områder for utvikling også på RS nivå.

 • Rus og psykisk helsefeltet og rehabilitering er områder der det særskilt er varslet endringer når det gjelder innretning og ansvarfordeling.  Aktiviteter og samarbeid innfor disse områdene har Knutepunktkommunene, sammen med Sørlandet sykehus og kommunene på Agder, blitt enige om å vie særskilt fokus slik at en kan være i forkant.

 

Jegersberg gård:

Jegersberg gård er et regionalt rehabiliterings- og kompetansesenter for rusmiddelavhengige mellom vertskommunen Kristiansand og deltakende kommuner: Søgne, Songdalen,

Lillesand og Vennesla. Her tilbys langvarig rehabilitering i et bofelleskap hvor det er fokus på kvalifisering og målsetning om aktiv deltakelse i samfunnet. Tilbudet har vist seg å være svært vellykket for brukerne så langt, og det planlegges å utvide tilbudet med flere plasser i årene framover.

Lokalmedisinske tjenester:

Anbefalingene fra prosjekt Lokalmedisinske tjenester (2014) har blitt fulgt opp med blant annet å spleise på en koordinatorstilling for interkommunalt lærings- og mestringsarbeid, samt videreført samarbeid om privatpraktiserende fysioterapeuter. Det vil vurderes i helsenettverket hvilke andre områder som skal iverksettes for 2016. Dette gjelder samarbeid om spesialiserte døgnplasser, evaluering av kommunalt øyeblikkelig hjelp samarbeid, evaluering av kreftkoordinatorfunksjonene, kompetanseutvikling interkommunalt, Rehabilitering – hverdagsrehabilitering og privatpraktiserende fysioterapeuter.

Læring- og mestringstilbud:

Prosjekt læring og mestring KNPS er et treårig prosjekt for å bygge opp læring og mestrings-kurs sammen i knutepunktkommunene. Vi har nå 1 ½ års erfaring fra samarbeidet om en felles prosjektstilling. Vi skal gjennomføre midtveisevaluering av prosjektresultatet våren 2016. Kursene er organisert i et årshjul, og alle kurs er tilgjengelig for alle innbyggere i Knutepunktkommunene. I 2015 ble det gjennomført 12 kurs: KOLS, diabetes 2, kurs i depresjonsmestring (KiD) og kurs i mestring av belastning (KiB).  Prosjektet har også hatt fokus på kompetanseheving, og har arrangert tre fagdager i 2015, og ansatte kan hospitere på kurs i nabokommunene. For 2016 er det planlagt 16 felles kurs + en felles fagdag for alle ansatte. Temaet brukermedvirkning vil vektlegges sterkere i det videre arbeidet. I tillegg er psykisk helse for ungdom og muskel-/skjelettplager områder som det skal økes kompetanse og pilotere tilbud.

Prosjekt Samhandling i rehabiliteringsfeltet:

Helsedirektoratet bevilget kr.800.000,- til et samhandlingsprosjekt mellom SSHF og KnpS. Prosjektet pågikk i perioden januar 2014 – mars 2015, og det ble utarbeidet en prosjektrapport. Rapporten beskriver 20 anbefalinger for rehabiliteringsfeltet, med fokus på økt brukermedvirkning, bedre samhandling og koordinering av rehabiliteringstjenester, tiltak for å bedre ansvar- og oppgavedeling i KnpS, herunder også anbefalinger knyttet til kjerneområder for kommunal rehabilitering og interkommunalt samarbeid. Prosjektet peker også på områder hvor det er behov for økt kompetanse. Prosjektet ble presentert for Regionalt samarbeidsutvalg mars 2015. Det er laget en implementeringsplan som skal behandles i RS mars 2016.  

Fagutvalg rehabilitering

Rehabilitering har vært et prioritert område i samhandlingen med sykehuset og KnpS kommuner. Det er opprettet eget fagutvalg innenfor rehabiliteringsområdet på RS nivå. Fagutvalget er bredt og tverrfaglig sammensatt. Fagutvalget ledes av Kristiansand kommune.  Fagutvalget utreder og gir anbefalinger om ansvar- og oppgavefordeling innen rehabiliteringsfeltet til RS. Det ble i 2015 arrangert fagdag i rehabilitering for ansatte og brukere i sykehus og kommuner på Agder.

E-helse og velferdsteknologi

Det ble i 2014 etablert et eget nettverk for erfaringsdeling med bruk av velferdsteknologi (Fagnettverk for eHelse og velferdsteknologi KNPS). Kristiansand er driver og leder av dette nettverket. Visningsmiljøet for velferdsteknologi, Mulighetsrommet, er plassert på Kongens senter i Kristiansand. Telemedisinsk sentral på Valhalla i Kristiansand, har fulgt opp enkelte personer med kols diagnose tilhørende alle kommuner i Knutepunktet, som en del av EU prosjektet United4Health. For 2016 vil interkommunalt samarbeid om anskaffelse av digitale trygghetsalarm og tilhørende teknologi og responstjenester være sentralt.

 

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) (- lovpålagt fra 1.1.16)

I 2015 kom alle Knutepunktkommunene i gang med tjenesten øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD). Tilbudet er organisert i samarbeid med to eller tre kommuner tilknyttet hvert ØHD-tilbud: Vennesla og Iveland (2012), Søgne og Songdalen(2013), og Kristiansand, Lillesand og Birkenes (2014). Når tilbudet nå går over i ordinær drift i 2016 må samarbeidsavtalene med SSHF revideres på nytt.

 

Samarbeid med alle Agderkommuner og Sørlandet sykehus (OSS)

Knutepunktets representasjon i OSS har i 2015 vært fra Vennesla kommune ved rådmann Svein Skisland og fra Kristiansand kommune har HS-dir. Wenche P. Dehli. Ragnhild Bendiksen har representert Knutepunktkommunen og Janne Brunborg har representert Kristiansand i arbeidsutvalget (AU) til OSS, og er derfor også bisitter på OSS-møtene.

 

Regionale fagutvalg/grupper der KnpS er representert (OSS nivå)

I tråd med delavtaler og regionale satsingsområder er KnpS kommunene representert i følgende fagutvalg/grupper med regionalt ansvar opprettet av OSS:

– Fagutvalg eHelse og velferdsteknologi (KnpS ledelsesansvar)

– Fagutvalg IKT Forum

– Fagutvalg Beredskap

– Medisinsk fagutvalg

– Fagutvalg akuttmedisinsk kjede

– Faggruppe legemiddelliste

– Fagutvalg analyse og styringsdata

– Fagutvalg for jordmortjenesten

– Fagutvalg kompetansedeling.

 

Prioriterte satsinger fremover

De viktigste samarbeidsområdene for HSO-nettverket for 2016 vil fortsatt være samarbeidsområdene vi har avtalt å samhandle med Sørlandet sykehus om (jfr. ovenfor).

 

Varslede endringer/utviklingsområder innen rus/psykisk helse på nasjonalt nivå vil kreve tett samarbeid mellom kommunene og Sørlandet sykehus: 

 • Plikt for betaling utskrivningsklare pasienter fra 2017
 • Kommunal øyeblikkelig hjelp inkludert rus/psykisk helse
 • Forsøk med overføring av ansvar for DPS til kommunalt nivå
 • Vurdere overføring av ansvar for større deler av rehabiliteringsfeltet til kommunalt nivå
 • Utvikling av system og koordinering mellom forvaltningsnivåene 

 

I tillegg vil samarbeid innen utvikling av e-helse og velferdsteknologi være hovedsatsnings-området i samarbeid med øvrige kommuner på Agder. Oppfølging av avtalte samarbeids-prosjekter som vist ovenfor vil også kreve fokus i året som kommer.

Nettverk Helse, sosial og omsorg - siste nytt
Login for redigering