Krim-utvalget

Krim-utvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen i kommunene, føring av statistikk og overvåking av trender i forhold til ungdomskriminalitet.

Krim-utvalget drøfter strategier, analyser og metoder. Kompetanseutvikling og samarbeid om metodebruk, herunder kjernegrupper og ungdomskontakter, hasjavvenning og Ungdata, er andre sentrale samarbeidsoppgaver. Krim-utvalget deltar også i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av årlig politiforum mellom styret og ledelsen i Agder politidistrikt.

Knutepunkt Sørlandet har gjennomført Ungdataundersøkelsen i alle 8., 9. og 10. klasser. På bakgrunn av undersøkelsen arrangerte Krim-utvalget en 2-dagers konferanse i september 2014. Målsettingen var å 

  1. Sette fokus på resultater fra ungdataundersøkelsen 
  2. Få til et regionalt samarbeid om videreføring av undersøkelsen og arbeid med utfordringer. 

Konferansen ble gjennomført i samarbeid med fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder (regionplan Agder 2020), Agder politidistrikt og Kompetansesenter Rus Region Sør. 

---

Nettverksmøtene holdes omlag 3 ganger i halvåret. Ansvar for møteinnkalling, møteledelse, referat og møtested rullerer mellom kommunene. Styret får kopi av referater. 

Faste saker
Gjennomgang av statistikk og kriminalitetssituasjonen i kommunene 
Utveksling av aktuelle plandokumenter, undersøkelser og rapporter.

Andre tema 
SLT-ordningen (Samarbeid om Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak). Kommunene er godkjente SLT-kommuner av KRÅD/ Justisdepartementet. 
Samarbeid om ruspolitiske handlingsplaner. 
Kommunene gjennomfører lik undersøkelse av rusvaner blant ungdom. 
Drop-out problematikk, prosjekt «Drop outs back on track» i Vennesla og Kristiansand. 
Familiesentre i kommunene, ulike ordninger.
Prosjekter for ungdom; ungdomshus o.l. 
Forebygging av barne - og ungdomskrimi-nalitet; strategier, tiltak. 
Gjengproblematikk. 
Tverrfaglig samarbeid i kommunene, samt med frivillig sektor.
Nabohjelp, etablering av Nabo-områder. 
Arrangert to-dagers SLT-regionsamling, i samarbeid med og finansiert av KRÅD.

Deltakerne i kriminalutvalget fremhever at samarbeidet oppleves som nyttig, bidrar til et bedre bilde av kriminalitetssituasjonen og til kontakt med ulike fagmiljø. 

Det vises for øvrig til «Studie av interkommunalt samarbeid mellom 6 kommuner på Sørlandet» (G. Stubseid Masteroppg., HiA, 2001) med positiv vurdering av det kriminalitetsforebyggende samarbeidet.

 

Kontaktperson: Johanne Marie Benitez Nilsen johanne.b.nilsen@kristiansand.kommune.no

Login for redigering