Oppvekstnettverket

Oppvekstnettverket er en samarbeidsarena for skole-/oppvekstsjefer og fungerer som et rådgivende organ for rådmannutvalget. 

Oppvekstnettverket har det overordnede ansvar for samarbeidet som pågår innenfor grunnskole og barnehage i Knutepunkt Sørlandet, og fungerer som styringsgruppe for skolenettverket og barnehagenettverket. I Oppvekstnettverket møter kommunalsjefene for oppvekst i knutepunktkommunene og to representanter for de ansatte. Fra 2013 har Oppvekstnettverket vært styringsgruppe for prosjektene «Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon» og prosjekt næringsnær skole og barnehage. I 2014 og 2015 har oppvekstnettverket også vært styringsgruppe for prosjekt felles barnevern.

 

Skolenettverket

Skolenettverket har i 2015 vært ledet fra Songdalen kommune, og sekretærfunksjonen er lagt til Pedagogisk senter i Kristiansand. Det er avholdt 5 møter i løpet av året. Tema for møtene har vært:

 • Foreldresamarbeid.
 • Arbeidet i fagnettverkene.
 • Det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere.
 • Djupedalsutvalgets innstilling: «Å høre sammen».
 • Ludvigsenutvalgets innstilling: «Fremtidens skole».
 • Felles system for kartlegging i skolene.
 • Informasjon om STYRKE.
 • Drøfting av nye fagnettverk i skolesektoren.
 • Ekstern skolevurdering.
 • Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (statlig satsing)
 • Vurdering for læring (statlig satsing).
 • FliK i Kristiansand og IL i de øvrige kommunene.
 • Erfaringsdeling mellom kommunene.

 

FliK-satsingen i Kristiansand og IL-satsingen i fem av de øvrige kommunene i knutepunktet, samt ulik takt inn mot det statlige utviklingsprogrammet SKU, gjør at kommunene har noe ulike prioriteringer i hvordan det arbeides med pedagogisk utviklingsarbeid. Det som kan sees på som en utfordring her, kan også være en styrke når skolenettverket brukes til informasjonsutveksling mellom kommunene.

 

Det store overgripende arbeidet i skolenettverket er fagnettverkene. Det er i alt 8 fagnettverk fordelt på fagene norsk, engelsk, matematikk, samt småskolepedagogikk og bibliotek. Alle grunnskolene i hele knutepunktet deltar i de ulike nettverkene. Ekstern skolevurdering, samt Erasmus+ programmet organiseres også gjennom skolenettverket. Det hele administreres og ledes fra Pedagogisk senter. For kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand er det også et samarbeid om gjennomføring av muntlig eksamen i grunnskolen.

Høsten 2015 er det drøftet om det skal opprettes et nytt fagnettverk knyttet til undervisning av minoritetsspråklige elever. Det er også drøftet å få til to årlige fagsamlinger for fagarbeidere og assistenter. Avgjørelsen ligger i Oppvekstnettverket

 

Barnehagenettverket

Nettverket ledes av Vennesla kommune og har hatt 6 møter i 2015. Den overordnede målsetningen er: «Kommunene i Knutepunkt Sørlandet gir det beste barnehagetilbudet i landet».

 

Barnehagenettverket har i hovedsak arbeidet med lovmessige og faglige problemstillinger. Nasjonale føringer skal gjennom dette arbeidet omsettes til felles, lokal praksis i regionen. Hensikten er å sikre et felles, langsiktig, målrettet og forpliktende samarbeid vedrørende oppgaver innen barnehagesektoren. Samarbeidet har dreid seg om kvalitetssikring og faglig kvalitetsutvikling. Det er også viktig for nettverket at medlemmene opplever å få støtte og blir ivaretatt.

 

Viktige saker/innsatsområder det er jobbet med:

 • Fellessatsingen Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon v/ FLIK og IL
 • Vurderingsverktøy vedr kvalitet i barnehager
 • Bemanningsnorm og nok kvalifisert ansatte
 • STYRKE - næringsnær barnehage og skole
 • Nok barnehageplasser til enhver tid
 • Barnehagerådgivernes rolle og oppgaver
 • Kommunens oppgave vedr minoritetsspråklige- og flyktningebarn
   

Barnehagesektoren får stadig endringer i lovverk og nye statlige føringer, for eksempel gratis kjernetid for 4 og 5 åringer, og redusert foreldrebetaling. Fra 1.1.16 er det varslet ny modell for finansiering av private barnehager. Det er varslet ny barnehagelov og Rammeplan i 2017. Store endringer som dette byr på utfordringer for administrasjonene. Det vil derfor være naturlig for barnehagenettverket å ha fokus på implementering av endringene for å få «best praksis» i kommunene og best mulig tjenester. Barnehagenettverket arbeider kontinuerlig med tiltak for å få best mulig kvalitet på barnehagetilbudene til de enkelte barn.
 

Kontakt:  arntjorgen.eidsaa@lillesand.kommune.no

Login for redigering