Barnehagenettverket

Nettverket ledes av Vennesla kommune og har hatt 6 møter i 2015. Den overordnede målsetningen er: «Kommunene i Knutepunkt Sørlandet gir det beste barnehagetilbudet i landet».
 
Barnehagenettverket har i hovedsak arbeidet med lovmessige og faglige problemstillinger. Nasjonale føringer skal gjennom dette arbeidet omsettes til felles, lokal praksis i regionen. Hensikten er å sikre et felles, langsiktig, målrettet og forpliktende samarbeid vedrørende oppgaver innen barnehagesektoren. Samarbeidet har dreid seg om kvalitetssikring og faglig kvalitetsutvikling. Det er også viktig for nettverket at medlemmene opplever å få støtte og blir ivaretatt.
 
Viktige saker/innsatsområder det er jobbet med:
  • Fellessatsingen Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon v/ FLIK og IL
  • Vurderingsverktøy vedr kvalitet i barnehager
  • Bemanningsnorm og nok kvalifisert ansatte
  • STYRKE - næringsnær barnehage og skole
  • Nok barnehageplasser til enhver tid
  • Barnehagerådgivernes rolle og oppgaver
  • Kommunens oppgave vedr minoritetsspråklige- og flyktningebarn
Barnehagesektoren får stadig endringer i lovverk og nye statlige føringer, for eksempel gratis kjernetid for 4 og 5 åringer, og redusert foreldrebetaling. Fra 1.1.16 er det varslet ny modell for finansiering av private barnehager. Det er varslet ny barnehagelov og Rammeplan i 2017. Store endringer som dette byr på utfordringer for administrasjonene. Det vil derfor være naturlig for barnehagenettverket å ha fokus på implementering av endringene for å få «best praksis» i kommunene og best mulig tjenester. Barnehagenettverket arbeider kontinuerlig med tiltak for å få best mulig kvalitet på barnehagetilbudene til de enkelte barn.
 
Kontaktperson: Bess Thormodsæter bess.thormodseter@vennesla.kommune.no

Login for redigering