Skolenettverket

Skolenettverket har i 2015 vært ledet fra Songdalen kommune, og sekretærfunksjonen er lagt til Pedagogisk senter i Kristiansand. Det er avholdt 5 møter i løpet av året. Tema for møtene har vært:

 • Foreldresamarbeid.
 • Arbeidet i fagnettverkene.
 • Det statlige videreutdanningsprogrammet for lærere.
 • Djupedalsutvalgets innstilling: «Å høre sammen».
 • Ludvigsenutvalgets innstilling: «Fremtidens skole».
 • Felles system for kartlegging i skolene.
 • Informasjon om STYRKE.
 • Drøfting av nye fagnettverk i skolesektoren.
 • Ekstern skolevurdering.
 • Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet (statlig satsing)
 • Vurdering for læring (statlig satsing).
 • FliK i Kristiansand og IL i de øvrige kommunene.
 • Erfaringsdeling mellom kommunene.
FliK-satsingen i Kristiansand og IL-satsingen i fem av de øvrige kommunene i knutepunktet, samt ulik takt inn mot det statlige utviklingsprogrammet SKU, gjør at kommunene har noe ulike prioriteringer i hvordan det arbeides med pedagogisk utviklingsarbeid. Det som kan sees på som en utfordring her, kan også være en styrke når skolenettverket brukes til informasjonsutveksling mellom kommunene.
 
Det store overgripende arbeidet i skolenettverket er fagnettverkene. Det er i alt 8 fagnettverk fordelt på fagene norsk, engelsk, matematikk, samt småskolepedagogikk og bibliotek. Alle grunnskolene i hele knutepunktet deltar i de ulike nettverkene. Ekstern skolevurdering, samt Erasmus+ programmet organiseres også gjennom skolenettverket. Det hele administreres og ledes fra Pedagogisk senter. For kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristiansand er det også et samarbeid om gjennomføring av muntlig eksamen i grunnskolen.
Høsten 2015 er det drøftet om det skal opprettes et nytt fagnettverk knyttet til undervisning av minoritetsspråklige elever. Det er også drøftet å få til to årlige fagsamlinger for fagarbeidere og assistenter. Avgjørelsen ligger i Oppvekstnettverket

Login for redigering