2014 Nyheter
Publisert 16.11.2017
Logo

In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Publisert 02.11.2017
In for care logo 2.jpg

Aktivt seniornettverk i Vennesla brukes som eget case i "In for Care" -prosjektet. Nylig har det blitt avholdt gruppeintervju i nettverket som har som mål å forebygge ensomhet ved å etablere sosiale nettverk rundt brukerne.

Publisert 19.09.2017
150917ordførerbilde.jpg

På styremøtet 15.09.17. takket Torhild Bransdal for godt samarbeid gjennom mange år i Knutepunkt Sørlandet. 

Publisert 22.06.2017
Styremøte 200617

Region Kristiansand blir det nye navnet på det interkommunale samarbeidet i Kristiansandsregionen fra 01.01.18. Nytt navn er en av flere vesentlige endringer i den nye strategien som ble behandlet i Knutepunkt Sørlandets styremøte 20.06.17.    

Publisert 08.02.2017
In for care logo 2.jpg

 

Interreg-prosjektet "In for Care" er endelig i gang. I løpet av 2 dager har 38 deltakere fra 10 partnere i prosjektet vært samlet til kick-off ved Universitetet i Agder i Grimstad.

 

Publisert 08.02.2017
 Kart Knutepunkt Sørlandet

Det kan være interessant å studere Knutepunkt Sørlandet i et videre regionalt perspektiv gjennom en pendlingsmatrise for begge Agderfylkene. Nå finner du oppdaterte tall på pendling.

Publisert 29.11.2016
Prosjektledelse-bygg.jpg

Kristiansand kommune har tatt initiativ til et kurs om prosjektledelse i byggeprosjekter. Deltakere fra øvrige kommuner i regionen inviteres til å delta. Første del av kurset gjennomføres 26-27.01.17. på Scandic Bystranda Hotel.       

Publisert 04.11.2016
NSR Logo

Prosjektet skal utforske nye samarbeidsmåter i omsorgstjenester og optimalisere tilbudet ved hjelp av innovasjon.

Aldrende befolkning, økte kostnader for omsorgstjenester og budsjettkutt har gjort at omsorgssystemene i landene rundt Nordsjøen har gått fra å være statlig regulert, til et system som baserer seg på solidaritet og fellesskap.

Publisert 28.10.2016
smartskog-stoveland5-452x600.jpg

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet har vært engasjert i to prosjektsøknader til Klimasats, Miljødirektoratets støtte til klimasatsing i kommunene. Vi har nå fått beskjed om at både Smartskogprosjektet og Interkommunalt hydrogennettverk får støtte. En veldig hyggelig tilbakemelding som viser at vi har mye igjen for å stå sammen! 

Publisert 11.10.2016
Byregion.jpg

Kristiansandregionen var godt representert på nettverkssamlingen i Byregionprogrammet. Denne gangen var samlingen lagt til Tromsø, og hadde over 250 deltakere fra 37 ulike regionsamarbeid som tilsammen representerte 213 kommuner. 

Publisert 19.09.2016

At sju knutepunktkommuner som i utgangspunktet er svært forskjellige ser verdien av å dra lasset i lag, på tvers av kommunegrenser og interesser er imponerende, sier varaordfører i Fjell kommune Tom Georg Indrevik, som var en av deltakerne på en nylig studietur til Kristiansandsregionen.    

Publisert 11.08.2016
Har du diabetes 2?
Kommunene i Knutepunkt Sørlandet samarbeider om lærings- og mestringstilbud til blant annet personer som har Diabetes 2, Kols, lettere psykiske lidelser og mestringskurs på tvers av diagnoser. Alle kursene er tilgjengelige for alle innbyggerne i de syv kommunene.

Nå har vi lagt ut informasjon om kurstilbudet høsten 2016 og våren 2017. 
Publisert 01.07.2016
Bilde-næringsnettverket3.jpg

Næringsnettverket ble reetablert i 2015 for å sikre god oppfølging av felles strategisk næringsplan og prosjektarbeid i Utviklingsprogram for byregioner. Nettverket har stor aktivitet og mye felles aktivitet.   

Publisert 29.06.2016
Bilde-sommeravslutning.jpg

Mandag 27.06. var ordførere, rådmenn og ansatte samlet til sommerlunsj i Lillesand. Dette ble også en god avslutning for en av våre trofaste medarbeidere.   

Publisert 29.06.2016
bilde-nyekristiansand-puslespill.jpg

Etter mye arbeid med felles utredning og videre politiske prosesser er det nå avklart at ingen av de 7 kommunene i Knutepunktet Sørlandet vedtar sammenslåinger i denne omgang.  

 

 

Publisert 12.04.2016
Presentasjon av informasjonsavis for Nye Kristiansand

Alle de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet er engasjert i ulike forhandlingsprosesser om mulig ny kommunestruktur. Sekretariatet bidrar med administrative ressurser, både i K5-prosessen, K2-prosessen og i Vennesla/Iveland.  

Publisert 19.02.2016

 Ved årsskiftet var 137475 innbyggere i de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er 1673 flere personer enn ved samme tid i fjor. Denne veksten utgjør 1,2 %.

Publisert 07.01.2016
Logo Erasmus+

 

«Hvordan kan vi legge bedre til rette for at barn med en annen språkbakgrunn lærer seg språket i sitt nye land?» Det er et av spørsmålene Sløyden barnehage i Kristiansand håper å få svar på gjennom et nytt partnerskap de har inngått med barnehager og skoler i Latvia, Belgia og Slovenia. sier Beathe Moberg som er enhetsleder i Sentrum barnehageenhet i Kristiansand.

Publisert 07.12.2015

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Birkenes og bystyrene i Lillesand og Kristiansand har vedtatt å etablere en felles barneverntjeneste fra 1.1.2016. Kristiansand kommune er vertskommune for den nye barneverntjenesten. 

Publisert 20.11.2015
Vennesla.jpg

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan. Denne gangen var temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen.

Publisert 10.11.2015

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet var 10. nov. 2015 samlet i Søgne for kick off for arbeidet med å sette de vedtatte handlingsplanene til kommunene ut i livet.

Publisert 02.11.2015
Ordfører Gro Anita Mykjåland

Den nye styret i Knutepunkt Sørlandet konstituerte seg i styremøtet 16. oktober 2015. Ny styreleder for to år er ordfører i Iveland Gro Anita Mykjåland (Sp) (bildet). Nestleder er ordfører i Birkenes Anders Christiansen (Ap).  

Publisert 13.10.2015

Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har fått tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannnen i Vest-Agder til videre prosess i forbindelse med kommunereformen. Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes har fått 150.000 kr mens Vennesla og Iveland har fått 75.000 kr.

Publisert 17.09.2015

 Styret i Knutepunkt Sørlandet har møte på fylkeshuset i Kristiansand 18.09.15 kl 09.00 - 11.30.

Publisert 25.08.2015

Fra og med 1.9.2015 vil Lillesand og Birkenes kommuner samarbeide om tjenestene oppmåling, geodata, eiendomsskatt, jord- og skogbruk, og miljø- og naturforvaltning.

 
Publisert 21.08.2015

Utredningsrapporten om fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen er behandlet i by- og kommunestyrene i løpet av september 2015 (det gamle by- eller kommunestyret). Her finner du vedtakene i by-/kommunestyret samt rådmennenes innstillinger og saksfremstillinger og 

Publisert 03.08.2015

På Fylkesmannen i Vest-Agders nettsider er det nå lagt ut en statusrapport for arbeidet med kommunereformen. Rapporten er ført i pennen av Dag Petter Sødal, prosessveileder kommunereformen.

Publisert 30.06.2015
Sider fra kommunestruktur_modeller_lr_250615.jpg

Utredningsgruppens rapport om alternative framtidige kommunestrukturer i Kristiansandsregionen er lagt fram for styret i Knutepunkt Sørlandet, og sendes nå ut til alle kommunene for behandling. 

Publisert 25.06.2015
Styret mottar rapport

Rapporten om alternative modeller for ny kommunestruktur i Kristiansandsregionen er klar. Utredningsgruppen har siden januar jobbet med å analysere de mest sannsynlige framtidige kommunealternativene på et faglig grunnlag.

Publisert 30.05.2015
IMG_8635.JPG

Den 26. - 27. mai 2015 var ledergruppene i de 7 kommunene samlet til årlig konferanse på Strand Hotel Fevik. Temaet for konferansen var arbeidet med kommunereformen.

Publisert 28.05.2015
formannskapsmøte

Fem alternative modeller for ny kommunestruktur ble presentert under et felles formannskapsmøte for de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet torsdag 28. mai. En faglig utredning danner grunnlag for de fem modellene, som før sommeren skal sendes ut til kommunene for vurdering.

Publisert 28.05.2015

Knutepunkt Sørlandet sender ut jevnlige nyhetsbrev om arbeidet som skjer i forbindelse med kommunereformen i regionen. Meld deg på nyhetsbrevet her.  

Publisert 27.05.2015

I felles formannsskapsmøte torsdag 28. mai kl 09-15 på Hotel Ernst i Kristiansand blir utredningen om fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen tema. Møtet er åpent for presse og andre interesserte.

Publisert 27.05.2015

Torsdag 28. mai samles alle formannskapene i Knutepunkt Sørlandet for å få presentert en faglig utredning av ulike alternativer til kommunesammenslåinger i regionen. Politikerne vil få presentert fem ulike modeller for framtidig kommunestruktur. 

 
Publisert 05.05.2015
Severinsen, Dietrichson og Sanner

 - Næringslivet må også være med på debatten om kommunesammenslåing, da lokalpolitikk, regionalpolitikk og næringspolitikk henger tett sammen. Det sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på et frokostmøte om kommunereformen i Kristiansand 5. mai. 

Publisert 24.04.2015

 Her finner du årsmeldingen for Knutepunkt Sørlandet i 2014.

Publisert 24.04.2015

 Midlene går til storbyområder som legger godt til rette for at flere kan reise kollektivt, gå eller sykle.

Publisert 16.04.2015

I 2014 har hovedfokus i ATP-utvalget vært belønningsavtaler med Samferdselsdepartementet, samferdselspakke for Kristiansandsregionen med myk pakke og bymiljøavtale.

Publisert 09.04.2015
Overrekkelse_ks_lokaldemokrati.jpg

 Songdalen kommune har fått europeisk pris for godt styresett.

Publisert 30.03.2015

Fylkesmannen i Vest-Agder har i brev 26.03.2015 meddelt kommunene resultatet av tildelingen av skjønnsmidler for 2015.

Publisert 25.03.2015

Hvilke utfordringer vil kommunene møte i fremtiden? Hvordan vil ulike alternativer for sammenslåing og kommunesamarbeid påvirke kommunenes muligheter til å levere et godt tjenestetilbud?

Denne typen spørsmål er sentrale i forbindelse med kommunereformen som er startet av regjeringen.

Publisert 19.03.2015
Stortingsmelding om nye oppgaver.jpg

 

Stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene ble lagt frem 20. mars 2015. Her finner du pressemeldingen og stortingsmeldingen.

Publisert 10.03.2015

Vi har nå lansert nytt design på Knutepunkt Sørlandets nettsider. Designet er tilpasset mobile løsninger for mobil og nettbrett.

Publisert 09.03.2015

Fra 1. mars 2015 er det felles barnevern for Lillesand og Birkenes. Det nye navnet er "Felles barnevern for Birkenes og Lillesand kommuner".

Publisert 04.03.2015

Lillesand og Birkenes har blitt enige med Grimstad kommune om å gjensidig utrede alternativet Lillesand, Birkenes og Grimstad i forbindelse med utredning om fremtidig kommunestruktur. 

Publisert 18.02.2015

Møreforskning har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet KMD utarbeidet en rapport om alternativer for regionalt folkevalgt nivå.

Publisert 18.02.2015

Styret har møte 13. februar kl 09.00 - 11.30 i fylkesutvalgssalen på fylkeshuset i Kristiansand.

Publisert 18.02.2015
Utredningsgruppen

Utredningsgruppen for fremtidig kommunestruktur hadde sitt første møte 21. januar 2015. 

Publisert 18.02.2015

Styret i Knutepunkt Sørlandet hadde møte den 12. desember 2014. Her finner du referatet fra møtet.

Publisert 18.02.2015
Prosjektleder MathEUs Anne Vegusdal.jpg

Regionalt forskningsfond Agder bevilger 500 000 kroner til Knutepunkt Sørlandet til prosjektet ”MathEUS-Matematikk med mening. Et FoU-samarbeid mellom skole, universitet og arbeidsliv”.

Publisert 18.02.2015
42321_img___1417361089.jpg

 1. desember 2014 la ekspertutvalget fram sluttrapporten Kriterier for god kommunestruktur. 

Publisert 18.02.2015

Det er ved utgangen av 3. kvartal 2014 til sammen 135 586 innbyggere i de 7 kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Det er en vekst så langt i år på 1,4 %. På landsbasis er veksten på 0,9 %.

Publisert 18.02.2015
Elin Thygesen.jpg

29 besteforeldre i Vennesla har denne uka skapt oppsikt i Nederland, der førsteamanuensis Elin Thygesen fra UiAs Senter for e-helse og omsorgsteknologi har presentert et nyskapende datalæringsopplegg – «Bestemor på nett». 

Publisert 18.02.2015

Lillesand, Vennesla, Songdalen, Iveland og Søgne har nå tatt i bruk eHandelsløsninger for å bestille varer og tjenester. 

Publisert 18.02.2015

Prosjektet i Fase 2 har hatt som målsetting å utrede og utarbeide et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for etablering av et interkommunalt barnevern for Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. Rapporten ble behandlet av rådmannsutvalget 6. nov. 2014.

Publisert 18.02.2015

 Her finner du informasjon om arbeidet med kommunereformen i Knutepunkt Sørlandet.

Publisert 18.02.2015

Knutepunkt Sørlandet avholder felles møte for formannskapene i de syv knutepunkt-kommunene torsdag 13. nov. 2014 kl 9 -15 på Quality Hotell i Sørlandsparken.

Publisert 18.02.2015
Styrke logo.jpg

«MULIGHETENES NETTVERK» for alle som er interessert i og ønsker å arbeide med entreprenørskap i barnehage og grunnskole i Kristiansandsregionen (Knutepunkt Sørlandet). Første møte ble holdt i Kunnskapsparken, Kristiansand mandag 3. november.  Senter for entreprenørskap, Uia og Ungt Entreprenørskap Agder informerte om sine roller sammen med prosjekt STYRKE fra Knutepunkt Sørlandet.

Publisert 18.02.2015

Ved søknadsfristens utløp er det meldt seg 17 søkere til stillingen som daglig leder i Knutepunkt Sørlandet. To søkere har senere trukket søknadene. Den videre ansettelsesprosess håndteres av personalavdelingen i Kristiansand kommune. 

Publisert 18.02.2015

 I styremøtet 23. oktober 2014 gikk styret enstemmig inn for å sette i gang et felles utredningsarbeid knyttet til fremtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen. Mandatet forutredningen skal behandles av det enkelte by-/kommunestyre.

Publisert 18.02.2015

Det avholdes styremøte i Knutepunkt Sørlandet 23 oktober 2014 kl. 08.30 -11:00 i Kristiansand rådhus, møterom Else Marie Jacobsen. 

Publisert 18.02.2015

Prosjektet går mot slutten av utredningsperioden og det arbeides i disse dager med en rapport som danner grunnlag for behandling i rådmannsutvalget 6.november 2014. Rådmannsutvalget vil da ta stilling til - om og eventuelt når - saken skal fremstilles til politisk behandling i kommunene.

Publisert 18.02.2015

August 2014 ble det er opprettet et prosjekt etter ønske fra kommunene i Knutepunktet som har til hensikt å utrede en modell for interkommunalt barnevern i Knutepunktet. Johanne M. Benitez Nilsen leder prosjektet og skal sammen med prosjektgruppen levere et beslutningsgrunnlag til politiskbehandling nov 2014. 

Publisert 18.02.2015

Konferansen "Sammen om barn og unge" på Rosfjord 22-23.09.14  i regi av Krimutvalget i Knutepunktet,  ble nok en gang en stor suksess. Tema i år var "Ungdom- bedre enn sitt rykte" der tallene fra UngData ble presentert. Rapporten viser at ungdom i hovedsak er veltilpasset og skikkelige. Men at de også opplever stress, slit, søvnvansker og opplevelse av håpløshet.

Publisert 13.01.2015
Kristian Råmunddal

Styret i Knutepunkt Sørlandet har i sitt møte 12. desember tilsatt Kristian Råmunddal som ny daglig leder etter Kjell A. Kristiansen.

Publisert 13.01.2015

 Styret i Knutepunkt Sørlandet hadde møte den 12. desember 2014. Her finner du referatet fra møtet.

Login for redigering