Torhild Bransdal
Ordfører Torhild Bransdal, Vennesla kommune, er styreleder.
Barnehagenettverket 31 aug 2007
Nettverk barnehage har levert sin forstudie og rådmennene tilrår overfor styret å følge opp denne.
Brann
Brann

Barnehage og regionalt brannvern på dagsorden

Styret for Knutepunkt Sørlandet gjennomfører sitt første styremøte etter valget torsdag 15. november, og det er to nye ordfører representanter og ny representant for LO-K. Møtet finner sted på hotel Quality i Sørlandsparken.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 11.02.2009
På dagsorden er blant annet;

Barnehagesamarbeid
Forstudie barnehage er ferdig og prosjektgruppen (nettverket) har kommet fram til følgende offensive målsetting for samarbeidet:

”Kommunene i Knutepunkt Sørlandet gir det beste barnehagetilbudet i landet”.

Etter intervjurunde i alle kommunene og etter arbeid i nettverket er det anbefalt i forstudien at nettverket i første omgang skal samarbeide om følgende tiltak:
o Felles barnehagebehovsundersøkelse
o Felles barnehagebehovsplan
o Felles oversikt over kompetansetiltak
o Plan for videreutvikling av web-basert tilsyn

Forstudien omhandler også status og vurdering vedrørende felles it-systemer, ikrafttredelse av refusjonsordningen med kriterier og felles profilering.

Regionalt brannvern
Utredning av fremtidig regionalt brannvern er ferdig og prosjektleder tilrår at kommunestyrene slutter seg til forslaget om at det etableres et felles brann- og redningsvesen for Kristiansand, Vennesla, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand kommuner.

Evalueringen og analysene indikerer at alternativet med en regional organisasjon med lokal tilstedeværelse best tilfredsstiller målsettingene for et fremtidig regionalt brannvesen. Dette vurderes å gi bedre muligheter for å løse utfordringene enn videreføring av dagens organisasjoner eller en videreutviklet samarbeidsmodell fordi den gir:
- De beste muligheter for å håndtere store, særlig krevende og samtidige hendelser.
- De beste muligheter for å videreutvikle de forebyggende funksjonene, slik at risikoen for eller konsekvensen av alvorlige hendelser kan bli redusert. Forebygging skal være en profesjonell samarbeidspartner for næringslivet, i plan- og byggesaker og for befolkningen ellers.
- De beste muligheter for å sikre likeverdige tjenester i hele regionen.
- Størst mulighet til å utvikle bedre tjenester tilpasset regionens behov
- Største muligheter for å gi ansatte faglige utvikling og tilby attraktive arbeidsplasser med alternative karriereveier.

Styret bes godkjenne felles saksutredning før den sendes til de berørte kommunene.

Møteplan 2008
Ny styringsmodell skal på plass fra nyttår og styret bes nå godkjenne en møteplan som legger føringer for oppstart av både representantskap og arbeidsutvalg det første halvåret.

Nederst kan du laste ned innkallingen til styremøte og der sakslisten fremkommer. Det er også en link til kronikken "Når regionen vokser sammen".
Møtet er åpent for pressen.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering