Forprosjekt lønn og regnskap er i gang

Prosjekt lønn og regnskap - ill 1
Prosjekt lønn og regnskap - ill 1

Knutepunkt Sørlandet kommunene har pekt på tjenesteområdet lønn og regnskap som et prioritert område for utredning av en samarbeidsløsning.  Et forprosjekt er i oppstartsfasen og ekstern prosjektledelse engasjeres i løpet av mai.

Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 15.06.2010
Prosjekt lønn og regnskap
Prosjekt lønn og regnskap

Prosjektet går ut på å utrede eventuelle gevinster ved å samarbeide om lønns- og regnskapstjenester mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet.  En eventuell felles fremtidig løsning må bidra til at:

- kvaliteten på tjenestene oppleves som minst like god som tidligere
- det er etablert et bærekraftig fagmiljø innen lønn og regnskap som reduserer sårbarhet og bidrar til økt kompetanse blant medarbeiderne
- samarbeidet oppleves som positivt av de ansatte og bidrar til økt trivsel
- gjennomsnittkostnadene for lønns- og regnskapstjenester er redusert.

Rådmannsutvalget samt to tillitsvalgte utgjør styringsgruppen.  Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av:

- Ulf R Nilsen, Kr.sand kommune/representant for arbeidsgivernettverket
- Torfinn Steinsland, Vennesla kommune/representant for arbeidsgivernettverket
- Fred Gundersen, Søgne kommune/representant for økonominettverket
- Ramon Bermudez, Lillesand kommune/representant for økonominettverket
- Britt Kalnæs, Birkenes kommune, representant for LO-K
- Solveig Kleppa, Songdalen kommune, representant for YS-K/Delta
- Kjell A Kristiansen, daglig leder Knutepunkt Sørlandet.

Prosjektgruppen hadde sitt første møte 14. april, og sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet har deretter satt i gang en anbudskonkurranse om prosjektledelse og utredningsbistand.  Frist for å levere tilbud er 7. mai kl. 12:00.  Kontrakt med foretrukken tilbyder inngås så snart som mulig deretter. 

Når prosjektleder er på plass starter arbeidet med forprosjektet for fullt.  Prosjektgruppen legger stor vekt på informasjon og dialog.  Det vil bli gjennomført møter med kommunene og de ansatte som del av prosessen.  I første omgang ønsker prosjektgruppen å få etablert en god arbeidsform i forhold til ledere for lønns- og regnskapstjenestene.  Dernest vil berørt personell innen kommunenes lønns- og regnskapsavdelinger bli invitert til felles informasjons- og fagdag.  Fagdagen planlegges gjennomført på hotell Norge i Kristiansand  mandag 14. juni.       

Prosjektgruppen skal iløpet av høsten levere en rapport med innstilling til styringsgruppen samt forslag til prosjektplan for et eventuelt hovedprosjekt. I samsvar med personalpolitisk omstillingsplan for Knutepunkt Sørlandet samarbeidet vil rapporten og prosjektplanen bli sendt på høring til kommunene og fagforeningene før endelig vedtak.

 

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering