IT samordning prioriteres

Datamaskin
Datamaskin
Rådmennene vil ha fart på IT-samarbeidet. Derfor er samordning satt som prioritet 1 på dagsorden i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet. IT-sjefene har etablert seg som eget utviklingsutvalg, og skal nå arbeide for løsninger som gir mer robuste og fleksible løsninger i fremtiden. Det vil gi handlefrihet på mange områder. Planarbeidet vil tydeliggjøre samarbeidstiltak og kost/nytte vurderinger i forhold til disse.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 27.12.2006
IKT utvalget | Fotograf: Kjell A Kristiansen
Her ser du kommunenes IT-sjefer. fotograf Kjell A Kristiansen
Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder har bevilget økonomisk støtte til denne satsingen, samlet sett kr. 800 000 i 2006.

Hovedmålet er at Knutepunkt Sørlandet skal fungere som en samordnet og enhetlig elektronisk organisasjon. Delmålene er :
1. Forskyvning av ressurser fra drift til tjenesteproduksjon
2. Effektivisere og kvalitetssikre interkommunale og interne prosesser
3. Gi de ansatte større mulighet til påvirkning og kontroll av egen profesjonsutøvelse i et større faglig miljø
4. Gi innbyggerne mulighet til større valgfrihet i bruk av offentlige tjenester, samt mulighet til påvirkning/medvirkning med utgangspunkt i elektronisk informasjonsflyt.

Prosjektene og sammenhengen mellom disse kan kortfattet oppsummeres slik :

Samordning IT
Dette delprosjektet er en ”teknikktung” prosess og som omfatter i hovedsak at kommunenettene kobles sammen i løpet av september. Løsningen gir muligheter for gevinster både i forhold til samarbeid og økonomi på kort sikt. Kommunenes IT-sjefer har tilrådd at det er viktig å komme i gang allerede nå på denne måten.

Effektene kan i all hovedsak oppsummeres slik :
o den praktiske fordelen ved å ha samme e-post adressekatalog
o en kommune kan oppbevare servere og lagringsutstyr for en annen kommune. Dette vil være aktuelt for noen av plasshensyn, og det betyr i praksis at penger spares. Datarom er generelt kostbare å etablere pga krav til kjøling, strøm og andre sikkerhetsforanstaltninger
o serverkonsolidering på tvers av kommunene. Mange servere kan erstattes av noen få, noe som gir besparelser på serviceavtaler hardware, plass og forenklet drift
o katastrofebackup f. eks ved brann, som pr. i dag er ivaretatt nokså dårlig i flere kommuner
o samordning/koordinering av programvare
o webtjenester som ikke krever domeneautentisering. I dette ligger enkle web-tjenester, for eksempel deler av intranett – som kan ses av andre kommuner
o kostnadsbesparelse fordi nye eksterne systemer kan kobles på ett sted fremfor 7 steder (for eksempel nytt statlig skattesystem – SOFIE).

FRES-prosjektet
Dette delprosjektet baseres på å velge felles løsninger. FRES satsingen er langsiktig og ressurskrevende. FRES vektlegger samordning og utarbeidelse av identiske rutiner og prosedyrer i samtlige 7 kommuner. Det tas i bruk verktøy for prosessanalyse, rutinebeskrivelser og metode for avregning mellom kommunene. Denne delen går ikke så mye på teknisk utstyr, men mer på mennesker og arbeidsmetoder. Det er igangsatt et forarbeid der forankringsstrategier vektlegges. Et service ad-hoc utvalg er vedtatt etablert og starter opp etter ferien med en person fra hver av kommunene som deltaker.

Forprosjekt Det Digitale Knutepunktet
Her forberedes hovedprosjektet som vil omfatte både samordning IT og FRES prosjektet og tidsplan for innfasing i alle kommuner. Ut over oppfølgingsansvaret for samordning av IT, er hovedprosjektets fokus å produsere den dokumentasjonen som Knutepunkt Sørlandet kommunene skal legge til grunn for IT-utviklingen de nærmeste årene. Arbeidet har startet opp, og med Arild Sandnes som prosjektleder og kommunenes IT-sjefer som prosjektgruppe. Med referanse til statens eNorge konsept og KS ekommune 2009 satsing skal dokumentasjonen i det vesentligste legges til grunn for :
o Utarbeidelse av felles strategisk IT-plan og som kommunenes IT-delplan skal forankres i, og der det fremkommer konkrete mål og samarbeidstiltak, herunder at det skal være en kost/nytte vurdering relatert hvert tiltak
o Behandling av prosjektet i by- og kommunestyrene, herunder et beslutningsgrunnlag kan benyttes som del av kommunenes budsjett- og økonomiplanarbeid
o Drøfting og dialog med representanter for de ansatte jfr informasjons- og drøftingsplikt i avtaleverket.
o Informasjon om omfang og fremdrift i forbindelse med IT prosjektet.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering