Ny styringsmodell til behandling i kommunene

Demokrati
Demokrati
Styret for Knutepunkt Sørlandet tilrår sine respektive by- og kommunestyrer at Knutepunkt Sørlandet samarbeidet fra neste valgperiode skal ledes av et representantskap med 43 folkevalgte fra deltakerkommunene. Representantene fordeles utfra innbyggertall og areal, i tillegg til 3 medlemmer fra hver kommune. Kommunene har i all hovedsak sluttet seg til forslaget i anledning en høringsrunde før jul, og inviteres nå til å vedta den nye styringsmodellen og vedtekter innen 1. april.
Publisert av Anne K Aunevik. Sist endret 23.02.2007
Hotel Norge møtet
Hotel Norge møtet
En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter for de ansatte i kommunene i Knutepunkt Sørlandet har utredet spørsmålet om en ny styringsmodell for samarbeidet.

Bakgrunn for utredningsarbeidet har vært vedtak høsten 2005 i alle by- og kommunestyrer i Knutepunkt Sørlandet kommunene om å vurderes styrets sammensetning innen utløpet av inneværende valgperiode.

Prosjektgruppas forslag var ferdig i september 2006 og har vært på høring i alle deltakerkommunene, fylkeskommunene, fylkesmenn og tillitsvalgtes organisasjoner.

Prosjektgruppas forslag og høringsinnspillene danner grunnlag for styrets forslag om å endre styringsmodellen for Knutepunkt Sørlandet. Forslaget innebærer at samarbeidet ikke lenger skal ledes av styret, men av en representantskap med 43 folkevalgte fra deltakerkommunene. Representantene fordeles utfra innbyggertall og areal, i tillegg til 3 medlemmer fra hver kommune.

I tillegg til representantskapet foreslår styret at det etableres et arbeidsutvalg som får ansvar for å forberede saker til representantskapet samt holde seg løpende orientert om samarbeidet mellom kommunene.

Medbestemmelse fra de ansatte sikres ved at de representeres i arbeidsutvalget.

Samarbeid med regionalt nivå sikres ved at fylkeskommunen deltar med observatørstatus i arbeidsutvalget.

Styret mener at den nye styringsmodellen vil gi en mer politisk og geografisk representativ modell enn dagens styre. Et mer representativt politisk styringsorgan er viktig for å finne en ny balanse for oppgaveløsningen når syv selvstendige kommuner utgjør felles bo-, arbeids- og serviceområde. Fremtidens løsning må kombinere nærhet, identitet og deltakelse med kompetanse, funksjonalitet og stordrift. I tillegg må de ansattes medbestemmelse ivaretas på en god måte. Den politiske arbeidsgruppen som har arbeidet med dette har vært opptatt av å forme en representativ, fremtidsrettet og robust styringsmodell. Samarbeidet kan få mer politisk legitimitet og tyngde. En slik modell gjør at flere politikere i kommunestyrene har kunnskap og informasjon om de saker som kommer til behandling. Omvendt kan flere politikere bringe inn tema til høyttenking og debatt i Knutepunktet fra sine respektive by- og kommunestyrer. I modellen ligger en robusthet som vil gjøre det lettere dersom en ønsker å utvide samarbeidet til nye oppgaver seinere, eventuelt overføring av myndighetsutøvelse på enkelte områder. Arenaen gir også mulighet for å bedre oversikt og styring over eksisterende interkommunalt samarbeid jfr. resultatene av en undersøkelse som ECON Analyse AS gjennomførte våren 2006 i regi av KS.

Dersom intensjonen om å gjøre dette til et politisk verksted lykkes, vil forumet kunne bli en viktig politisk arena for utvikling av egen region og spille en viktig rolle som en samordnet aktør og samarbeidspartner i utvikling av landsdelen. Det er styrets oppfatning at modellen som foreslås etablert fra neste valgperiode vil bidra til å styrke storbyen Kristiansand og nabokommunenes potensial for å kunne innta et sterkt regionalt lederskap som samfunnsutvikler.

Prosjektgruppen som har utført utredningsoppdraget for styret for Knutepunkt Sørlandet har bestått av følgende personer :

Jan Oddvar Skisland , representant for Kristiansand bystyre (leder)
Per Olav Engen, representant for Iveland kommunestyre
Helge Stapnes, representant for Songdalen kommunestyre
Berit Kittelsen, representant for Vennesla kommunestyre
Solveig Solbakken, representant for Lillesand bystyre
Kjell E Stoveland, representant for Birkenes kommunestyre
Eli Løite, representant for Søgne kommunestyre
Arne Fjermeros, ansattes representant (Øyvind Harr til 29. mai)
Jens Eckhoff, ansattes representant
Jan Inge Tungesvik, regionleder KS Agder (observatør).
Seniorrådgiver Helge Røed, Agderforskning, faglig rådgiver og utreder for prosjektgruppen
Daglig leder for Knutepunkt Sørlandet Kjell A. Kristiansen og rådgiver i Kristiansand kommune Anne Aunevik har bistått prosjektgruppa med sekretærfunksjoner.

På bildet til høyre ser du prosjektgruppa i anledning det siste prosjektgruppemøtet torsdag 4. januar.
(Ikke tilstede Helge Stapnes og Per Olav Engen)

Les styrets saksutredning og forslag til vedtak ved å klikke på linken nedenfor.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering