Prosjektoppdrag regionalt brannvern til Kristiansand firma

PTL Kristiansand v/prosjektleder Jan Willy Føreland er i konkurranse med Falck/Nutec fra Bergen tildelt oppdraget med å utrede regionalt brannvern. Kontrakten ble signert 4. desember og prosjektforberedelsene starter opp umiddelbart. Det blir etablert egen internett informasjonsside om prosjektet og dets fremdrift fra januar.
Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 04.12.2006
Regionalt brannvern - 1
Fra v. Varabrannsjef Egil Pedersen, Brannsjef Eddie Hoel, Ansattes representant Gunnar Odderstøl, prosjektleder Jan Willy Føreland
PTL Kristiansand AS ble den 4. desember tildelt prosjektoppdraget med å utrede hvorvidt et regionalt brannvern er et bedre og mer robust fremtidig alternativ enn dagens løsning. Kontrakten omfatter også prosjektlederoppdrag for en omstillingsprosess dersom de berørte by- og kommunestyrene vedtar å etablere et regionalt brannvern.

Etter en omfattende prosess er det en enstemmig brukergruppe som har vedtatt å tildele PTL Kristiansand AS dette oppdraget, og med Jan Willy Føreland som prosjektleder.

Brukerutvalget har bestått av :

- Gunnar Odderstøl, ansattes representant
- Ingrid Skaim, leder av den interkommunale innkjøpstjenesten
- Eddie Hoel, brannsjef Søgne og Songdalen kommune
- Egil Pedersen, varabrannsjef Kristiansand kommune
- Kjell A Kristiansen, daglig leder Knutepunkt Sørlandet.

Bakgrunn for prosessen er at styret for Knutepunkt Sørlandet i handlingsplanen for 2006 og i styremøtet 4. mai vedtok å utrede hvorvidt en samordning av Knutepunkt kommunenes brannverntjeneste er et bedre og mer robust fremtidig alternativ enn dagens løsning. Med unntak av Iveland kommune, deltar alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet samarbeidet i dette utredningsprosjektet. Prosessen som nå starter opp er delt i to faser:

Fase 1 - utrednings- og beslutningsfasen:
Denne fasen baseres på kartlegging, analyse og utredning. Det vil bli vektlagt god informasjon underveis, og det blir blant annet etablert en egen internett side for prosjektinformasjon fra januar 2007. Fase 1 skal fremskaffe grunnlagsmateriale for å vurdere kommunenes ivaretakelse av de lovpålagte oppgavene:
- brannforebyggende tiltak og tilsyn
- brann-og ulykkesberedskap
- feiing og tilsyn av fyringsanlegg
- beredskap/innsats ved akutt forurensning

På det grunnlaget skal det utarbeides saksutredning til styret for Knutepunkt Sørlandet, og der det drøftes alternativ(e) organisatoriske løsninger og anbefales en løsning.

Fase 2 - iverksetting av valgt modell:
Prosjekt- og prosessledelse for å iverksette en eventuell ny modell. Det forutsettes at modellen som styret for Knutepunkt Sørlandet anbefaler vedtas av de berørte by- og kommunestyrene.

Nedenfor kan du se en bildeserie fra kontraktsmøte på Fylkeshuset i Kristiansand 4. desember 2006 kl. 14:00 – 15:00. Deltakere er prosjektleder Jan Willy Føreland og medlemmene av brukerutvalget.
Regionalt brannvern - 2
Fra v. Innkjøpssjef Ingrid Skaim, daglig leder Kjell A Kristiansen, prosjektleder Jan Willy Føreland
Kontrakt - signatur innkjøpssjef
Leder av Knutepunkt Sørlandets felles innkjøpstjeneste Ingrid Skaim signerer kontrakten
Regionalt brannvern - kakespising
Brukerutvalg og prosjektleder etter kontraktsinngåelse
Kontrakt - signatur PTL
PTL Kristiansand v/prosjektleder Jan Willy Føreland signerer kontrakten

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering