Sterk politisk styring av kommunale samarbeid

Dag Ingvar Jacobsen
Dag Ingvar Jacobsen

Professor Dag Ingvar Jacobsen ved Universitetet i Agder har vært leder for et prosjekt der oppdragsgiver har vært Kommunal- og regionaldepartementet.  Fokus har vært evaluering av interkommunalt samarbeid.  Prosjektet har levert sin rapport.  Rapporten slå fast at den politiske styringen av regionråd og interkommunalt samarbeid om administrative støttetenester er sterk.

 

Publisert av Kjell A Kristiansen. Sist endret 03.05.2011
Johnny Greibesland
Ordfører Johnny Greibesland er politisk leder i Knutepunkt Sørlandet.

Rapporten peker på at interkommunale produksjonssamarbeid (eksterne tjenester eller interne støttetjenester) delegeres relativt klart avgrenset myndighet i vedtekter.  Derfor oppleves den politiske og/eller administrative styringen av det enkelte samarbeid som sterk, noe som viser seg gjennom det faktum at det i hovedsak er sentrale politikere og/eller administrative ledere som innehar styreverv i samarbeidene. Høyst sannsynlig er styringen av oppgaver lagt til interkommunale samarbeid sterkere enn den ville vært hvis oppgaven hadde vært utført innenfor rammene av en enkelt kommune.  Utfordringen er at det ofte mangler en samlet oversikt over interkommunalt produksjonssamarbeid, noe som kan oppleves som en styringsutfordring.

Til forskjell fra produksjonsenheters vedtekter er regionrådenes vedtekter i liten grad delegert myndighet på kommunale saksfelt. Slik sett fremstår regionrådene mer som en tilleggsarena for kommunepolitikere enn som arenaer som overtar kommunale oppgaver.  Regionrådene ser generelt sett ut til å spille en viktig rolle som arenaer for diskusjon og drøfting, men også som initiativtaker til interkommunale prosjekter og som utformer av høringsuttalelser ("utenrikspolitikk").  

Rapporten påpeker at regionrådene oppleves som en arena som har ført til at kommunene opplever seg mer slagkraftige utad, at det er blitt iverksatt flere interkommunale prosjekter, at bevisstheten om interkommunalt samarbeid er blitt høyere, at man har fått bedre oversikt over det interkommunale samarbeidet og økt bevisstheten om interkommunalt samarbeid.  Samtidig har regionrådene klart medvirket til å skape mer forståelse for regionale utfordringer og bedre informasjonsutveksling mellom deltakerkommunene.

Rapporten fastslår også at regionrådene ikke oppleves i noen særlig grad å tømme kommunestyrene for viktige oppgaver eller å gjøre det mindre interessant å være kommunepolitiker.  Svarene fra spørreskjemaundersøkelsen understreker en klar oppfatning av at den sentrale utøvelsen av politikk fremdeles ligger i kommunestyrene, og ikke i regionrådene. Hvis regionrådene oppleves å ha noen styringskonsekvenser, så er det i form av at kommunene opplever at de har fått bedre styring over oppgaver som de ikke har mulighet til å utføre like godt på egenhånd. Regionrådene ser dermed mer ut til å ha en styringsutvidende, mer enn en styringsreduserende effekt.  

Du kan lese hele rapporten via linken nedenfor.

Det er også en link til tidligere artikkel på Knutepunkt Sørlandets hjemmeside om bakgrunnen for at UiA fikk tildelt dette oppdraget fra KRD.

Aktuelt

Hva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Login for redigering