Publisert 03.11.2008
ATP-utvalget
ATP-utvalget har vedtatt høring av et diskusjonsnotat med høringsfrist 20. desember. I diskusjonsnotatet beskrives anbefalte strategier for det videre arbeidet med en felles overordnet arealplan for kommunene i Kristiansandsregionen.
Publisert 17.10.2008
Kollektivbasert utbyggingsmønster
Den 24. oktober møtes ATP-utvalget for å ta stilling til om et diskusjonsnotat for utviklingen av Kristiansandsregionen skal sendes på høring. I diskusjonsnotatet foreslås det et kollektivbasert utbyggingsmønster hvor ny bebyggelse lokaliseres i knutepunkter og langs kollektivakser. På denne måten skal fremtidens befolkning bli mindre bilavhengig.
Publisert 03.03.2008
Det er foreløpig skissert 8 mulige alternativer for fremtidig utbyggingsstruktur. Alternativene er Båndby, Knutepunkt, Bane, Spredt, Fortetting, Perler på en snor, Ringevei og Regional bussmetro. Last ned vedlagte dokument for å lese mer om alternativene.
Publisert 28.02.2008
Bygging i Songdalen
Kommuner, fylker og statsetater i Kristiansandsregionen samarbeider om byutviklingen. En felles plan for utbygging skal legge til rette for at regionen skal kunne ta imot 50.000 nye innbyggere innen 2050. Det er skissert 8 utbyggingsalternativer som skal bearbeides frem mot sommerferien, før de sendes kommunestyrene for bred politisk drøfting. Alternativene man står igjen med etter drøftingen skal konsekvensutredes i november-desember 2008. Endelig plan skal vedtas i 2009.
Publisert 21.02.2008
Ku
Temakartet som viser regionens jordbruksarealer og viktige kulturlandskap kan lastes ned her. Kartet, som er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene og fylkesmannen, er et av flere temakart som legges til grunn når en felles overordnet arealplan for Kristiansandsregionen skal utarbeides i 2008-2009.
Publisert 30.01.2008
Idè-seminar -alle
Den 22. januar var over 60 planleggere samlet for å diskutere hvordan Kristiansandsregionen kan vokse. Som grunnlag for diskusjonen var det på forhånd skissert 4 ulike utbyggingsalternativer. I løpet av våren 2008 skal de foreslåtte alternativene bearbeides, og nye alternativer utarbeides, før de sendes kommunene for politisk drøfting sommeren 2008.
Publisert 25.01.2008
Dette hendte 2008
Publisert 26.11.2007
Boligseminar
Seminaret Gode Boligområder ble gjennomført med stor deltakelse og stort engasjement den 23. november. Vedlagt finner du konklusjon og PowerPoint presentasjoner fra seminaret
Publisert 16.11.2007
Tinnheia
Stor interesse og mange påmeldte til boligseminaret den 23. november gjør at vi utvider kapasiteten fra 80 til 150 plasser. Påmeldingsfristen utsettes derfor til tirsdag 20. november. Nytt på programmet er at det blir innlegg ved Administrerende Direktør i Avantor, Christian Joys.
Publisert 25.10.2007
Næring3
Rambøll AS har på på oppdrag fra Arealprosjektet og NHO Agder kartlagt næringslivets arealbehov. Rapporten gir konkrete råd om hvordan det offentlige gjennom arealpolitikken kan tilrettelegge for videre vekst i næringslivet. Det anbefales at kommunene tilrettelegger nye arealer til lager, transport, industri og offhorerelaterte virksomheter.
Login for redigering