Prosjekt lokalmedisinske tjenester

 Prosjektet utviklet en modell for lokalmedisinske tjenester i samarbeid mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF. Prosjektet ble satt i gang våren 2011. På bakgrunn av resultat og anbefalinger fra prosjektet, vedtok HSO-nettverket i februar 2014 å gå videre med samarbeidet, og spleise på en koordinatorstilling for interkommunalt lærings- og mestringsarbeid. De ble også enige om å videreføre anbefalinger fra prosjektrapporten og vedtaket i helsenettverket i en treårsperiode. 

Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 26.06.2015

Følgende områder vektlegges: 

Læring og mestring
Samarbeid om spesialiserte døgnplasser
Evaluering av kommunalt øyeblikkelig hjelp-samarbeid
Evaluering av kreftkoordinatorfunksjonene
Kompetanseutvikling interkommunalt
Rehabilitering - hverdagsrehabilitering og privatpraktiserende fysioterapeuter 

Nyhetssakene som ligger på denne siden er fra tiden prosjektet Lokalmedisinske tjenester ble gjennomført. 

Grete Dagsvik - Klikk for stort bilde

 

Hva er lokalmedisinske tjenester?
I Nasjonal helse- og omsorgsplan er kjennetegnene for lokalmedisinske tjenester beskrevet slik ... (les mer her).

Samhandlingsreformen sammen med den nasjonale helse og omsorgsplanen er grunnlaget for arbeidet med prosjektet om lokalmedisinske tjenester. Prosjektet har fått 1 mill i tilskudd fra Helsedirektoratet.

Mål for prosjektet
Målet for prosjektet er brukerne skal oppleve en individuelt tilpasset, forutsigbar og sammenhengende tjeneste fra skade eller sykdom oppstår og videre i et livsløpsperspektiv. Samarbeid om utvikling av spisskompetanse, felles overordnet systemarbeid og samarbeid med spesialisthelsetjenesten er overordnet for knutepunktsamarbeidet, og skal være førende for prosjektarbeidet.

Korttidsplasser - en del av pasientforløpet.
Prosjektet skal ta utgangspunkt i arbeidet omkring kommunenes korttidsplasser, med formål om å forbedre kvaliteten på behandling og rehabilitering på korttidsplassene. Les mer.

Prosjektorganisering
Prosjektgruppen er satt sammen av representanter fra de 7 knutepunktkommunene, representanter fra Sørlandet Sykehus, brukerrepresentanter og tillitsvalgte. Styringsgruppen for prosjektet er Helse, sosial, og omsorgsnettverket i Knutepunkt Sørlandet + fagdirektør ved Sørlandet Sykehus.

Lokalmedisinske tjenester - siste nytt
Publisert 18.04.2012

Det har gjennom prosjektet lokalmedisinske tjenester, vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på pasientforløp for kreft /palliasjon med fokus på kommunehelsetjenestens rolle, og livets siste fase.

Publisert 27.02.2012
refleksjon_gir_motivasjon_2.png

Refleksjon gir motivasjon!

Fredag den 9. Mars inviterer vi til halvdagsseminar om casebasert refleksjon på Prestheia Omsorgssenter. Dette er en spennende   måte å lære på og målet er at ledere og andre kan iverksette denne metoden på egen arbeidsplass. Man ønsker å presentere og bruke metoden der temaene er: forebygging, rehabilitering, brukermedvirkning og samhandling.

 

Login for redigering